วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (JEHDS) เป็นวารสารวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา และการพัฒนามนุษย์และชุมชน

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic journal organized by Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to education and human development

Vol 3 No 1 (2019): January-June

Published: 2019-03-08

View All Issues