ขั้นตอนการส่งบทความ (Submit an Article)
 
ผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ต้นฉบับที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบการเขียนบทความของวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และกลยุทธ์การจัดการ และส่งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์ 038-352-602  มือถือ 081-781 0937 และอีเมล jemseconsrc@gmail.com
 
สำหรับผู้ที่ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทางวารสารฯ จะมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเสนอพิจารณาเผยแพร่บทความ 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) ต่อบทความ เมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมีขั้นตอนในการพิจารณา คือ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่: Download here)
 
โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารฯ “Journal of Applied Economics and Management Strategy” ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 เผยแพร่ภายในเดือนมิถุนายน 2567 
 
สิ่งที่ผู้ส่งบทความควรทราบ
 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และการเตรียมต้นฉบับการเสนอบทความ  (ดาวน์โหลดได้ที่นี่: Download here)
   1.1 ใบสมัครการส่งบทความ (Article Submission Form)       
   1.2 ข้อแนะนำการเขียนบทความ (Article Guideline)    
   1.3 คู่มือการเขียนรายการอ้างอิงตามแบบ APA (APA Referencing Guide)    
  
2. จัดพิมพ์ตามรูปแบบการเขียนบทความของวารสารฯ  (ดาวน์โหลดได้ที่นี่: Download here)
   2.1 แบบฟอร์มบทความวิจัย (Form for Research Article)
   2.2 แบบฟอร์มบทความวิชาการ (Form for Academic Article)
 
3. ศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ OJS ของวารสารฯ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่: Download here)
   3.1 แนะนำเว็บไซด์ (Recommend website)
   3.2 การสมัครสมาชิก (Register)
   3.3 ลืมรหัสผ่าน (Forgot your password)
   3.4 การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profiles)
   3.5 ภาพรวมกระบวนการของผู้แต่ง (Author Workflow)
   3.6 ภาพรวมกระบวนการของบทความ (Article Workflow)
   3.7 การส่งบทความ (Submission)
   3.8 การแก้ไขบทความ (Revisions)
 
4. ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์  (เข้าระบบออนไลน์ได้ที่นี่: Login online here)
 
หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : chaiwat.run