คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

          วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ตีพิมพ์รูปเล่ม ISSN 2350-9864 (Print) และ ISSN 2586-9744 (Online) โดยวารสารแบบตีพิมพ์ เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เริ่มมีการตีพิมพ์ฉบับแรกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2557 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยนำบทความจากวารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก

Vol 5 No 2 (2018): July-December

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบัน การศึกษาต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2018-12-31

View All Issues