คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ที่มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ตีพิมพ์รูปเล่ม ISSN 2350-9864 (Print) และ ISSN 2586-9744 (Online) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการนำบทความจากวารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก

          จากผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 โดย ศูนย์ TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ได้ทำการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Vol 7 No 2 (2020): July - December

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบัน การศึกษาต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2020-12-25

The Impact of Climate Change on Rice Product in the Central Region of Thailand

Kanokporn Pakeechay, Nirote Sinnarong, Kittawit Autchariyapanitkul, Patcharin Supapunt

1-22

Spending Habits of Migrant Labor in Tak Special Economic Development Zone

Angkana Tasena, Somkiat Chaipiboon, Kittawit Autchariyapanitkul

109-124

The Review of Tax Context Related to Tourism

Akarapong Untong, Kansinee Kantawongwarn, Anyarat Wichian

195-216

View All Issues