คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ที่มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ตีพิมพ์รูปเล่ม ISSN 2350-9864 (Print) และ ISSN 2586-9744 (Online) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2563 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการนำบทความจากวารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก

          จากผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 โดย ศูนย์ TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ได้ทำการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Vol 8 No 2 (2021): July - December

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง นักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่เผยแพร่ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2021-12-01

The Causal Factors Affecting Income Inequality: A Case Study of Middle and Low Income Level Countries

Kosin Techaniyom, Chalermchai Kittisaknawan, Wutthichai Arakpothchong, Worapol Pinit

76-91

The Impact of Human Capital on Employee Performance in the Automotive Parts Industry in Thailand

Pattaraporn Worrakulrattana, Wannapa Luekitinan, Vuttichat Soonthonsmai

92-108

The Effectiveness (or Lack Thereof) of the Individual Mandate

Jirakit Taechachokevivat, Pantira Tangjitthaweechai, Thana Sompornserm

201-221

View All Issues