คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ที่มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ตีพิมพ์รูปเล่ม ISSN 2350-9864 (Print) และ ISSN 2586-9744 (Online) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2563 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการนำบทความจากวารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก ทั้งนี้ กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่ เดือน มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (เผยแพร่ เดือน ธันวาคม)

          จากผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 โดย ศูนย์ TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ได้ทำการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Vol 9 No 1 (2022): January-June

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง นักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่เผยแพร่ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2022-06-01

Understanding Marriage Determinants on Working Age

Pratumma Potchanasit, Jongrak Hong-Ngam, Tanyamat Srungboonmee

113-126

Nudge in Signboard Tax Collection: An Experimental Behavioral Approach

Weerasak Krueathep, Sadanon Wattatham, Wasin Komut, Kraiwuth Jaikampan

143-161

The Relationship between Financial Service Innovation and the Performance of Commercial Banks in Thailand

Pitipat Nittayakamolphun, Thanchanok Bejrananda, Kittawit Autchariyapanitkul, Siwarat Kuson

162-179

Lessons Learned: Success of Poverty Alleviation Policy in Rural China

Li Xinghong, Radklaw Premprasit, Farung Mee -Udon, Nopparat Rattanathum

230-248

View All Issues