ขั้นตอนการส่งบทความ (Submit an Article)

               ผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือผลงานวิจัย ต้นฉบับที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบการเขียนบทความของวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ และส่งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์/โทรสาร 038-352-901 และโทรศัพท์มือถือ 081-781 0937

               สำหรับผู้ที่ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทางวารสารฯ จะมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเสนอพิจารณาเผยแพร่บทความ 5,000 บาท ต่อบทความ โดยมีขั้นตอนในการพิจารณา (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

สิ่งที่ผู้ส่งบทความควรทราบ

1 ศึกษาหลักเกณฑ์และการเตรียมต้นฉบับการเสนอบทความ

          - ใบสมัครการส่งบทความ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          - Article submission application (Download here)

          - ข้อแนะนำการเขียนบทความ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          - Article Guideline (Download here)

          - รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          - APA 6th Edition Documentation Styles (Download here)

 

2 จัดพิมพ์ตามรูปแบบการเขียนบทความของวารสารฯ (รวมไฟล์ Zip (Download here))

(หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้คลิ๊กขวาแล้วเลือก เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ (Open link in new tab))

          - แบบฟอร์มบทความวิจัย (ดาวนโหลดได้ที่นี่)

          - Form for Research Article (Download here)

          - แบบฟอร์มบทความวิชาการ (ดาวนโหลดได้ที่นี่)

          - Form for Academic Article (Download here)

 

3 ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ (เข้าระบบได้ที่นี่)

          - ขั้นตอนการสมัครสมาชิก (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          - ขั้นตอนการส่งบทความ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          - ขั้นตอนการแก้ไขบทความ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

          - การตรวจสอบต้นฉบับ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ให้ท่านดาวน์โหลดผ่านช่องทางนี้ (Download here)