วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

           วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ทุก 4 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม โดยคลอบคลุมเนื้อหาวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เกษตรกลวิธาน สัตวบาล กีฎวิทยา คหกรรมศาสตร์ ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้ำ ป่าไม้ นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความวิจัยสั้น (Short communication) บทความวิจารณ์ (Review article) และ บทความวิจัย (Research article) โดยมีแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้เขียนที่ชัดเจนตามรูปแบบของสากล และปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้งสองฝ่าย สำหรับผู้สนใจบทความสามารถเข้าถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access)