วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal)
บรรณาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
บรรณาธิการจัดการดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
                                 นางสาวนลวรรณ บัวทรัพย์

กองบรรณาธิการศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์
                             ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจน์ฤทธิ์พิเชษฐ์
                             ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
                             ศาสตราจารย์ ดร. เอิบ เขียวรื่นรมย์
                             ศาสตราจารย์ ดร. อังสุมาลย์ จันทราปัตย์
                             ศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สุทธิประการ
                             ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร
                             ศาสตราจารย์ ดร. สายชล เกตุษา
                             ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
                             ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
                             ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทวีชัย
                             รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์

สำนักงานกองบรรณาธิการ : ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 0588 โทรศัพท์สายใน 1291-3 ต่อ 1702, 1706 (โทรสาร)

ผู้ดูแลเว็บไซต์วารสารฯ : ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

พิมพ์ที่ : บริษัท เมจิค พับบลิเคชั่น จำกัด 30 ซ.รามคำแหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 374 3462