วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) โดยคลอบคลุมเนื้อหาวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เกษตรกลวิธาน สัตวบาล กีฎวิทยา คหกรรมศาสตร์ ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้ำ ป่าไม้ นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความวิจัยสั้น (Short communication) บทความวิจารณ์ (Review article) และ บทความวิจัย (Research article) โดยมีแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้เขียนที่ชัดเจนตามรูปแบบของสากล และปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้งสองฝ่าย 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร มีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ทุก 4 เดือน
     โดย  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
              ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
              ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

สำหรับผู้สนใจบทความสามารถเข้าถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access) ได้ที่เวปไซต์ของวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (http://agscij.agr.ku.ac.th/index.php)

Vol 49 No 1 (2561): มกราคม - เมษายน 2561

View All Issues