ผลของน้ำนาโนบับเบิลและสาร 1-Methylcyclopropene ต่อคุณภาพของกล้วยไม้หวายตัดดอกพันธุ์ขาวสนาน

Main Article Content

Aunchitha Petchpeng Wachiraya Imsabai Suwatchi Jarussopphon Thanakorn Wirunmongkol

Abstract

Abstract


Presently, nanobubbles (NBs) water is widely used in agriculture. This research aimed to study the effect of NBs water using 1-methylcyclopropene (1-MCP) for soaking an orchid inflorescence in a vase using NBs water for extending the vase life and delay flower senescence. The inflorescences of Dendrobium 'Khao Sanan' soaked in 1-MCP dissolved in NBs water at a concentration of 500 ppb (1-MCP-NBs) compared to without soaking then holding in reverse osmosis (RO) or NBs water. The result showed that the rate of water uptake and fresh weight change in all treatments reduced throughout time. However, the inflorescences without soaking and holding in RO water had the lowest water uptake concomitant with a decrease in fresh weight change, and the open flowers had more senescence resulting in the average of vase life of only 12.6 days. The vase life of the inflorescences without soaking and holding in NBs water showed no difference from that of soaking in 1-MCP-NBs and then holding in RO or NBs waters. The average vase life of these flowers was 15.6-16.6 days. Therefore, only using NBs water for vase solution, or soaking the inflorescences in 500 ppb 1-MCP-NBs water and then holding in RO water improved flower quality and extend the vase life of D. 'Khao Sanan' flowers.


 


บทคัดย่อ


ปัจจุบันมีการนำน้ำนาโนบับเบิล (nanobubbles; NBs) มาใช้ทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการใช้น้ำ NBs ร่วมกับสาร 1-methylcyclopropene (1-MCP) มาแช่ช่อดอกกล้วยไม้ หรือปักแจกันช่อดอกกล้วยไม้ในน้ำ NBs เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพและยืดอายุปักแจกัน  โดยแช่ช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานในน้ำ NBs ที่มีสาร 1-MCP ละลายอยู่ (1-MCP-NBs) ความเข้มข้น 500 ppb เปรียบเทียบกับการไม่แช่น้ำ แล้วนำไปปักแจกันในน้ำ reverse osmosis (RO) หรือน้ำ NBs พบว่า กล้วยไม้ในทุกทรีทเมนต์มีอัตราการดูดน้ำและการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดลดลงตลอดระยะเวลาการปักแจกัน โดยกล้วยไม้ที่ไม่แช่ในน้ำและปักแจกันในน้ำ RO มีอัตราการดูดน้ำน้อยที่สุดสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดที่ลดลงมากที่สุด และดอกบานเสื่อมสภาพมากที่สุด จึงทำให้มีอายุปักแจกันเพียง 12.6 วัน  ในขณะที่กล้วยไม้ที่ไม่แช่น้ำและปักแจกันในน้ำ NBs มีอายุปักแจกันไม่แตกต่างจากกล้วยไม้ที่แช่น้ำ 1-MCP-NBs แล้วปักแจกันในน้ำ RO หรือน้ำ NBs มีอายุปักแจกันเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.6-16.6 วัน    ดังนั้นการใช้น้ำ NBs ปักแจกันช่อดอกกล้วยไม้เพียงอย่างเดียว หรือการแช่ช่อดอกกล้วยไม้ด้วยน้ำ 1-MCP-NBs ความเข้มข้น 500 ppb แล้วปักแจกันในน้ำ RO ส่งผลให้กล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานมีคุณภาพดีและช่วยยืดอายุปักแจกันได้


 

Article Details

How to Cite
PETCHPENG, Aunchitha et al. ผลของน้ำนาโนบับเบิลและสาร 1-Methylcyclopropene ต่อคุณภาพของกล้วยไม้หวายตัดดอกพันธุ์ขาวสนาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 1-13, feb. 2021. ISSN 2286-6558. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3950>. Date accessed: 27 july 2021.
Section
สาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences )