Published: 2021-04-01

การศึกษารูปแบบการจัดการความชื้นในดินที่ยอมให้พร่องลงสำหรับกำหนดการให้น้ำแก่อ้อยโดยใช้แบบจำลอง DSSAT-CANEGRO

ณัฐดนัย จุลทรักษ์, เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, เกศวรา สิทธิโชค, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์

14-25