การศึกษารูปแบบการจัดการความชื้นในดินที่ยอมให้พร่องลงสำหรับกำหนดการให้น้ำแก่อ้อยโดยใช้แบบจำลอง DSSAT-CANEGRO | Study of the Management-Allowed Depletion (MAD) in Irrigation Scheduling for Sugarcane Using DSSAT-CANEGRO

Main Article Content

ณัฐดนัย จุลทรักษ์ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย http://orcid.org/0000-0001-9413-2431 เกศวรา สิทธิโชค บุญลือ คะเชนทร์ชาติ ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์

Abstract

The irrigation scheduling for sugarcane in Nakhon Sawan Province was developed using the DSSAT-CANEGRO simulation model based-on the management-allowed depletion (MAD) technique. Two sugarcane planting conditions—new planting and ratoon—were taken into consideration. The simulation study included 7 cases: (1) sugarcane planting under rain-fed system, (2) sugarcane planting under irrigated system with the MAD of 50% (50MAD), (3) 55% (55MAD), (4) 60% (60MAD), (5) 65% (65MAD), (6) 70% (70MAD), and (7) 75% (75MAD). The DSSAT-CANEGRO model reasonably simulated irrigation scheduling for sugarcane at different MAD levels. The irrigation scheduling for sugarcane with the 60MAD is recommended because it provided a compromised alternative between sugarcane product (fresh sugarcane of 14 ton/rai, sucrose of 1 ton/rai (7.5%)) and irrigation practice (irrigation requirement 15 times with total of 400 mm). Irrigation requirement of the 60MAD was 20% less than that of the conventional 50MAD. Further field examination should be conducted to confirm the simulation study.

Article Details

How to Cite
จุลทรักษ์, ณัฐดนัย et al. การศึกษารูปแบบการจัดการความชื้นในดินที่ยอมให้พร่องลงสำหรับกำหนดการให้น้ำแก่อ้อยโดยใช้แบบจำลอง DSSAT-CANEGRO. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 14-25, feb. 2021. ISSN 2286-6558. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3970>. Date accessed: 27 july 2021.
Section
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering )