การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม | A Study of Health Problems, Exercise and Health-related Physical Fitness among the Elderly in Communities of Nakhon Pathom Province

Main Article Content

นันทวัน เทียนแก้ว อำพร ศรียาภัย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกาย และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากอำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมือง ของจังหวัดนครปฐม ตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุอาสาสมัคร จำนวน 69 คน ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และอีกจำนวนหนึ่ง คือ 80 คน ได้ทดสอบสมรถภาพทางกาย ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60-89 ปี พ.ศ.2556 ของกรมพลศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลโรคประจำตัวของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง เป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงและอื่นๆ เป็นจำนวนร้อยละ 36.83 ออกกำลังกายด้วยการเดิน เป็นจำนวนร้อยละ 72.73 ไม่เคยออกกำลังกาย เป็นจำนวนร้อยละ 35 มีการเคลื่อนไหวในการทำงานบ้านงานอาชีพ เช่น ทำงานบ้าน/ทำสวน/ทำไร่/ทำนา/ขี่จักรยานหรือเดินไปทำงานจนรู้สึกเหนื่อยกำลังดีสะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นจำนวนร้อยละ 52.17 และออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เป็นจำนวนร้อยละ 73.91 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเพศหญิงอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงต่ำมาก คือ ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของขา ความยืดหยุ่นของไหล่ขวาและซ้าย และเพศชายพบเพียงหนึ่งรายการที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก คือ ความแข็งแรงของขา จากข้อค้นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการออกกำลังกายในชุมชนอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความสำเร็จในด้านการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี

Article Details

How to Cite
เทียนแก้ว, นันทวัน; ศรียาภัย, อำพร. การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 43-52, mar. 2021. ISSN 2286-6558. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/4211>. Date accessed: 27 july 2021.
Section
สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา (Science and Health Science & Sport)