Published: 2018-04-30

ผลของการจัดการปุ๋ยร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย | Effect of Fertilizer Management in Combination with Boron on Growth and Yield of Sugarcane

ภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร, ชัยสิทธิ์ ทองจู, จุฑามาศ ร่มแก้ว, สราวุธ รุ่งเมฆรัตน์, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

1-15