วารสาร KU Journal of Social Science and Management เป็นวารสารทางวิชาการ ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นผลงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ แก่สังคม จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ดังนี้

            ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน            (เผยแพร่เดือน มิถุนายน)

            ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม          (เผยแพร่เดือน ธันวาคม)