ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประเทศไทย
   

 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
   

 

ผู้จัดการวารสาร

นายชัยวัฒน์  รังสิมันตุ์วงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ประเทศไทย
   

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.กนกพร สัยยะสิทธิพาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ธนาคารธนชาต
ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดร.ธีรธร ยูงทอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เนตรดาว ชัยเขต คณะวิทยาการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ศรัณย์ กมลทิพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดร.สุเมธ องกิตติกุล ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.อมร ถุงสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม รองคณบดี
ดร.วรยศ ละม้ายศรี รองคณบดี
รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังเวียน จันทร์ทองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์อุ่นกัง แซ่ลิ้ม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ดร.แพรวพรรณ ออเรืองเอก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา