การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power

Main Article Content

อัญวรรณ พรพรหมรักษ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของลูกค้าในคุณประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม ความไว้วางใจของลูกค้าและคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 16,031,373 ราย สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 400 ตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและทำการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สามารถอธิบายความไว้วางใจของลูกค้าในภาพรวม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบทางการศึกษาความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในขณะที่ปัจจัยที่สามารถอธิบายการรับรู้คุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ความไว้วางใจด้านการเห็นต่อผลประโยชน์ของผู้อื่น ด้านการสื่อสาร/การเผยแพร่สารสนเทศ และด้านศักยภาพ/ความรู้ความสามารถ ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุ


This research aimed to examine the relationship of perceived value of Corporate Social Responsibility (CRS) benefits, customer trust and brand equity of State Enterprises in the electrical power sector. The subjects participating in this quantitative research were 400 customers which were random from all 16,031,373 customers of the Provincial Electricity Authority. The main instrument employed in this study was a questionnaire. The data were analyzed using multiple regression analysis.


The findings revealed that hypothesis test results indicated that the Customer Trust of State Enterprises was statically significant at 0.05 level on perceived corporate responsibility, education promotion, accountability to customers, and average monthly income. On Brand Equity of the State Enterprises, it depended on public trust on corporate responsibility, communication/ dissemination of technology information and the capacity/competency. On Corporate Social Responsibility of State Enterprises, it associated with corporate responsibility for people’s health and welfare, environmental responsibility, culture responsibility, average monthly income, and age.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรพรหมรักษ์ อ. (2018). การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 43–54. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1061
Section
บทความวิจัย (Research Article)