ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province

Main Article Content

พีรญา ชื่อวงศ์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ถูกตีความมากกว่าความหมายเรื่องของกระบวนการ การเงิน ทรัพยากร และเทคโนโลยี โดยเริ่มให้ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานมากขึ้นนอกจากนั้น ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการ และด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจในอนาคตจำเป็นต้องมีแนวคิดการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ มีแรงขับความกระตือรือร้น และเป็นการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การจัดการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ถูกออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่าย และให้ความสำคัญต่อการมุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ โดยเป็นการผสมผสานความต้องการความก้าวหน้าและการพัฒนาของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน


The purposes of this study are to: 1) investigate the operational efficiency of workers and 2) determine factors affecting work performance of employees in the transportation sector in Chiang Rai province. The study finds that the concept of organizational management achievement of the desired goals is much more than simply process, finance, resources and technology as it should include the issue of workers/employees as well.


In addition, the study also shows that the above factors affect effective work behavior in both service delivery and the work achievement, and positively relate to operational efficiency of employees in the transportation sector in Chiang Rai province. As a result, human resource management in the future requires creative management ideas with passionate drive and focuses more on increasing potential of employees. This would make human resource management more flexible and easy to adapt, leading to incorporating excellence with the integration among the needs for career advancement, development of employees and the goals of the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชื่อวงศ์ พ. (2018). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(2), 92–100. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)