ปัจจัยสาเหตุและผลของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการทำงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Antecedents and Consequences of Work Happiness Management Strategy: An Empirical Evidence on the Hotel Business in Thailand

Main Article Content

ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
จันทนา แสนสุข

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสาเหตุและผลของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการทำงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม จำนวน 203 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยตามสมมติฐานของการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาเหตุ ได้แก่ โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การจัดการความสุขในการทำงาน ส่วนผลของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการทำงานพบว่า กลยุทธ์การจัดการความสุขในการทำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ กลยุทธ์การจัดการความสุขในการทำงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานขององค์การ โดยมีประสิทธิผล การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยผลการศึกษาที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินงานด้านการจัดการความสุขในการทำงานขององค์การให้ประสบความสำเร็จต่อไป


Abstract
The purpose of this research was to investigate the antecedents and consequences of the work happiness management strategy of the hotel business in Thailand. The data were collected from human resource managers in 203 hotels and were analyzed using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The results of the hypothesis testing showed that the causal factors-Organic Organization Structure (OOS), Involvement Organizational Culture (IOC), and Ethic Transformational Leadership (ETL)-had a significant direct effect on Work Happiness Management Strategies (WHS). In terms of the effect of these strategies, it was found that they had a significant direct effect on human resource management effectiveness. In addition, these strategies were seen to have a significant indirect effect on business performance, with human resource management effectiveness as a mediator. The results of this research will be useful as a guide for successful work happiness management and its implementation in organizations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)