ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย Factors Affecting Technical Efficiency of SMEs in Textiles Industry in the Northeastern Region of Thailand

Main Article Content

ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์
นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพทางเทคนิคประสิทธิภาพด้านขนาด และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ3 อุตสาหกรรม จำนวน 47 โรงงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 โดยวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคและด้านขนาดด้วยวิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis: DEA) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพทาเทคนิคด้วยแบบจำลองโทบิต (Tobit Model) ผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาดประสิทธิภาพทางเทคนิคในภาพรวม โดยโรงงานมากกว่าร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานแต่ยังขาดการปรับปรุงหรือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมและที่ตั้งของกิจการ


The purpose of this research is to identify the technical efficiency, scale efficiency and the factors affecting technical efficiency on SMEs in Textiles Industry consisting of 3 types of industries between years 2009-2011 all together for 47 factories. The results were used for analyzing DEA and tobit model to estimate technical efficiency, scale efficiency, and the factors affecting technical efficiency. Overall, the results showed that SMEs in Textile industries in the Northeastern region of Thailand lacked of the technical efficiency. More than 50% of the factories are operating efficiently, but they do not have sufficient technological change in production process. Consequently, the productivity change in level is not appropriate. The factors affecting technical efficiency of SMEs in Textile industries in the Northeastern region of Thailand were current ratio, debt on equity, debt ratio, return on assets and the location of the business.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)