การวิเคราะห์ราคาเหล็กเส้นในประเทศไทย Analyzing Steel Bar Price in Thailand

Main Article Content

เข็มชาติ วารสินธุ์ชัย

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมเหล็กเส้นภายในประเทศ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กเส้นภายในประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้ฟังก์ชันส่วนกลับอุปสงค์เป็นเครื่องมือในการอธิบายสมการราคาเหล็กเส้นในประเทศไทย ที่มีกรอบแนวคิดการศึกษาจากการวิเคราะห์ดุลยภาพตลาดระหว่างด้านอุปสงค์และอุปทานในตัวสินค้าเหล็กเส้นภายในประเทศไทย และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณอุปทานเหล็กเส้นของไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ แบบ Two-Stage Least Square (2SLS) ผลการศึกษาพบว่าปริมาณอุปสงค์เหล็กเส้น ราคานำเข้าเหล็กเส้น ราคาส่งออกเหล็กเส้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทย สามารถอธิบาย ราคาเหล็กเส้นในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 และตัวแปรปริมาณอุปทานเหล็กเส้นของไทย สามารถถูกอธิบายได้ด้วย ราคาเหล็กเส้น ราคานำเข้า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 เช่นกัน


There are two objectives of this study as follows: (1) to study steel bar industry in Thailand and (2) to study factors affecting steel bar price in Thailand. This study applies the inverse demand function as tool for describing the factors that affected to steel bar price. The conceptual framework is from the equilibrium of production input market including the supply of steel bar in Thailand which is estimated with multiple regression by Two-Stage Least Squares method (2SLS). The study results finds that the steel bar demand, import price, export price, Thailand investment index, and Thailand gross national product can explain the steel bar price with statistical significance of 0.10. Moreover, steel bar supply can be explained by steel bar price, import price, Thailand investment index, and Thailand gross national product with statistical significance of 0.10.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)