ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าและส่งออกทองคำของประเทศไทย Factors Affecting Gold Import and Export of Thailand

Main Article Content

นุชจรินทร์ เกาทัณฑ์ทอง

Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทองคำของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง กันยายน 2557 นำมาวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติประเภทตัวแบบสมการต่อเนื่องกำลังสองน้อยที่สุดสองชั้น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าทองคำของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน, การเปิดซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระดับนัยสำคัญ 0.05 ตามลำดับ ส่วนราคาทองคำในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนบาทเทียบเหรียญสหรัฐฯของเดือนก่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 และ 0.05 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกทองคำของประเทศไทย ได้แก่ ราคาทองคำในตลาดโลกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และการเปิดซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.10


This study aims to find factors affecting gold import and export of Thailand. Monthly secondary data was collected from January 2005 to September 2014. The study applies simultaneous-equation model and is analyzed by Two-Stage Least Squares (2SLS). The result shows that gold import is positively related to core inflation, gold futures and SET Index at a statistical significance level of 0.05. However, spot price and foreign exchange rate at the previous month are negatively related at a statistical significance level of 0.10 and 0.05 respectively. In addition, gold export is positive related to gold spot at a statistical significance level of 0.05. However, policy interest rate, Manufacturing Production index (MPI) and gold futures are shown to be negatively related at a statistical significance level of 0.10.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เกาทัณฑ์ทอง, นุชจรินทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าและส่งออกทองคำของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( Journal of Economics and Management Strategy ), [S.l.], v. 2, n. 1, p. 52-62, jan. 2018. ISSN 2586-9744. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/986>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย (Research Article)