การลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย Foreign Portfolio Investment and Economic Growth in Thailand

Main Article Content

พัชรี ปรีเปรมโมทย์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี 2548- 2557 การศึกษาประกอบด้วย การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Co-integration Test) ด้วยวิธีการของ Johansen การทดสอบการปรับตัวในระยะสั้น (Error Correction Model) และการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) ผลการทดสอบ พบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ทั้งนี้จากประมาณการแบบจำลอง Error Correction Model (ECM) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของ Error Correction Term มีค่าลบ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 นั่นคือ เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมีการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ จะสามารถปรับตัวเข้าหาดุลยภาพในระยะยาวได้ นอกจากนั้นจากการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธี Granger Causality Test พบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศเป็นสาเหตุให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรที่จะสนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และวางนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป


This paper investigates the effect of Foreign Portfolio Investment (FPI) on Thailand's economic growth during 2005-2014. The analytical tools being used in this study are Johansen Co-integration test, Error Correction Model and Granger Causality test. The Co-integration test confirmed that the Foreign Portfolio Investment (FPI) has a significant positive long-run equilibrium relationship with economic growth based on an alpha level of 0.01. The Error Correction Model (ECM) estimates a significant negative coefficient of Error-Correction Term based on an alpha level of 0.01. That means when residual is deviated from the equilibrium, it can be converge to long-run equilibrium. The Granger Causality test finally confirmed there is a causality relationship which is unidirectional running from foreign portfolio investment to economic growth based on an alpha level of 0.05. The finding from this study suggests that the government policy makers should encourage the Foreign Portfolio Investment (FPI) and make an appropriate policy decision in order to strengthen Thailand's economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)