Aims and Scope

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย โดยมีขอบเขตครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาบทความ: บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นบทความที่มีคุณภาพทางวิชาการ ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน (Double Blind) จากหลากหลายสถาบันก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน

ประเภทของบทความ :  บทความวิจัย, บทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ                                 

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม)

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

เจ้าของวารสาร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์