วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University) เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 6 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

                                ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 2350-9627 (Print)
ISSN 2697-3766 (Online)