About the Journal

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: บทความที่แสดงเจตจำนงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ แก่วงการวิชาการโดยตรง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

กระบวนการพิจารณาบทความ: บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ:  บทความวิจัยบทความวิชาการบทความปริทัศน์                               

ภาษาที่รับตีพิมพ์:  ภาษาไทยภาษาอังกฤษ                                 

กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam

วารสารเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)                       

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์: ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

เจ้าของวารสาร: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ISSN 2350-9627 (Print)
ISSN 2697-3766 (Online)