วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University     

เจ้าของ                    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ที่ปรึกษา                  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

                                 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการ    

         อาจารย์ ดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

                                                                                     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

                                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

         ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร             มหาวิทยาลัยนครพนม

         รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิทย์ พิมพวง                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการดำเนินการประจำฉบับ           

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี การสมดี                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         อาจารย์ ดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล       มหาวิทยาลัยศิลปากร

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประภัสสร วารีศรี                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         อาจารย์ ดร.จิราภา พึ่งบางกรวย                             มหาวิทยาลัยบูรพา

         อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต                                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการจัดการ      

         นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี