กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
59 /6 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Principal Contact

ดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย
บรรณาธิการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
Phone 042-725039

Support Contact

สุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี
Phone 042-725039