แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2024-01-23

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISSN 2985-2579 (Online)

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารเป็น https://so14.tci-thaijo.org/index.php/jlams/index

โดยจะเริ่มเปลี่ยนใช้เว็บไซต์วารสารใหม่ ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป