กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหาร Factors affecting the competitiveness of the food exporters framework

Main Article Content

พัชราภา สิงห์ธนสาร

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สิงห์ธนสาร, พัชราภา. กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหาร. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 38-65, june 2019. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/2572>. Date accessed: 21 oct. 2021.
Section
บทความวิชาการ