ความสามารถเชิงพลวัตความสามารถเชิงพลวัต Dynamic capability

Main Article Content

พรสวัสดิ์ มงคลชัยอรัญญา

Abstract

ความสามารถเชิงพลวัตกลายเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรและความสมารถที่องค์กรครอบครองอยู่ให้เกิดการพัฒนา การสร้าง การปรับเปลี่ยน หรือการบูรณาการความรู้ ความสามารถใหม่ๆให้กับองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องการ ทั้งนี้การสร้างสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งย่อมหมายถึง องค์กรต้องมีความพร้อมไปสู่การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนความสามารถเดิมที่มีอยู่ด้วยการขับเคลื่อนความสามารถขององค์กรให้เกิดเป็นความสามารถเชิงพลวัต

Article Details

How to Cite
มงคลชัยอรัญญา, พรสวัสดิ์. ความสามารถเชิงพลวัตความสามารถเชิงพลวัต. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 67-79, june 2019. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/2573>. Date accessed: 21 oct. 2021.
Section
บทความวิชาการ