ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขานครพนม จังหวัดนครพนม

Customer's attitude towards marketing mix in terms of life insurance service aspect provided by Siam Commercial Bank (Ltd.), Nakhon Phanom branch

Authors

  • นิปภา ผลาจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • สมคิด ทักษิณา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Keywords:

ทัศนคติ;ส่วนประสมทางการตลาด;บริการด้านการประกันชีวิต, Attitude;Marketing mix;Life insurance service

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านประกันชีวิต ของธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขานครพนม และ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านประกันชีวิต โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ลูกค้าที่ได้ยกเลิกการทำประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขานครพนม ในปี 2552 จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติ ใช้ Likert Scale การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-test และค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรสแล้ว อยุเฉลี่ย 36 ปี การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 72 เป็นพนักงานเอกชนมากที่สุด มีรายได้เฉลี่ย 17,171.25 บาทต่อเดือน มีสมาชิกเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน ทำประกันเฉลี่ย 2 คน ในแบบเทรสเชอร์พลัส มากที่สุด มีทุนประกันชีวิตเฉลี่ย 354,321.32 บาท สามารถส่งเบี้ยประกัน เฉลี่ย 5,642.54 บาท สาเหตุที่ยกเลิกการประกันชีวิต เพราะไม่เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา และให้ผลตอบแทนน้อย ร้อยละ 47.75 และ44.00 ตามลำดับ ส่วนทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านประกันชีวิตของลูกค้า พบ่า มีทัศนคติในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และตำแหน่งตราสินค้า และด้านบุคลากร ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการจัดจำหน่าย และด้านกระบวนการ เห็นด้วยในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านประกันชีวิตของลูกค้า ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะให้ใช้อาชีพเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาลูกค้า เพราะอาชีพสะท้อนถึงเพศและรายได้

Objectives of this study were 1) to monitor customer\'s attitude with marketing mix on life insurance service by Siam Commercial Bank (PLC), Nakhon Phanom branch and 2) to observe the differences between personal factors and customer\'s attitude to the life insurance service. 400 Questionnaires were passed to 400 research samples who were groups of customers who cancelled their life insurances made with the bank in 2009. Percentage, mean standard deviation were applied in data analyzing. Hypothesis was tested using t-test and F-test. The differences between the two means were compared using LSD test with significant level 0.05 The study outcomes illustrated that majority of the samples were female with bachelor degrees or higher and more than half were married with average age of 36 years old. 72 percent of them were private companies\' employees with the average salary 17,171.25 BHT a month. Most of them had 4 members in their families; two of the four had their life insurances. \"Treasure Plus\" was the most selected insurance type with the average sum assurance at 354,321.32 BHT and able to spend 5,642.54 BHT for the cost of insurance premium. However, 47.75 percent canceled the insurance because they were not achieved of what were stated in the agreement and 44.00 percent considered that the yield upon investment was rather low. In terms of the attitude toward marketing mix; the 4 marketing dimension, promotion, price, product & brand position and people were agreed at the utmost while physical appearance, the distribution and the process were highly agreed. Hypothesis testing result showed that the differences in personal factors namely occupatiob, gender and income significantly affected the attitude to marketing mix of life insurance service, bur there was no significant difference in age and education level. The study outcomes portrayed that occupation should be the first new customer evaluation criteria because it can reflect their genders and income.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย