ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาร้าน เด็ก-เส้น จั๊บญวณ สาขาสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Key success factors of restaurant business: A case study of Dek-Sen Jubyuan Restaurant, Ming MuangMunicipal Park Branch, Muang District Sakon Nakhon Province.

Authors

  • กานต์ บุญสร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • อนุชิต ไตรเสนีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Keywords:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, Key Success Factors;Satisfaction;Services;Service Marketing Mix

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของร้านเด็ก-เส้น จั๊บญวณย์ สาขาสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของทางร้าน ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของกิจการ และการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริโภค จำนวน 260 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ เกิดจากคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของเจ้าของกิจการ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด เนื่องจากก๋วยจั๊บญวณย์มีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ รองลงมาพบว่าผู้บริโภคมีความพึง พอใจในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เนื่องจากที่ตั้งของร้านอยู่ใกล้เขตชุมชน เดินทางสะดวก และมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยใช้ SWOT Analysis สามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารได้ ยกตัวอย่าง เช่น กลยุทธ์เชิงรุก โดยการเพิ่มความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยอาจจะเลือกใช้ข้าวกล้องมาเป็นวัตถุดิบในการทำข้าวต้ม เพื่อเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ หรือกลยุทธ์เชิงรับ โดยการจัดทำเมนูอาหารให้สอดคล้องกับแต่ละเทศกาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันได้เป็นต้น

The objective of this study is to investigate the key success factors of Dek-senJubyuan restaurant, Ming Muang municipal park branch, Muang district, Sakon Nakhon province. Moreover, focusing on the satisfaction level of the consumer on the service marketing mix. This study is a qualitative and quantitative study. The data were collected from In-depth interview of a business owner and with questionnaires for the sample of 260 consumers. The results presented that the key success factors of Dek-senJubyuan restaurant, Ming Muang municipal park branch, Muang district, Sakon Nakhon province were a quality and a standard of the product that created a differentiation from other competitors. In addition, the effectiveness and the efficiency of the business owner for managing his business were also the important factors. Furthermore, the study revealed that the highest level of the consumer satisfaction was “product”, because Kuey-Jub Yuan(Vietnamese Noodle) had a good and unique taste. Next, they satisfied with “place”,because the location was located in the community, convenient transportation and had enough area for parking. Data from the analysing of business environmental by using SWOT Analysis could be used to create a strategy for developing a restaurant business. For example, SO-Strategies, a brown rice may be used for a raw material of rice soup to serve as a healthy menu. At the same time, WT-Strategies, a business may set a menu for all festival in order to responding the consumers with different needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-31

Issue

Section

บทความวิชาการ