การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อรายวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร เรื่อง หลักการบัญชีที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอาหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง

The development of learning achievement on accounting courses for food businesses using accounting principles applied in the food business of 2 year student more in food businesses and nutrition, Rajabhat Mahasarakham University by using simulation learning approach

Authors

  • ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ

Keywords:

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง, Development of Learning Achievement;Simulation Learning Approach

Abstract

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ในสังคมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในสังคม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติได้ คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อรายวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร เรื่อง หลักการบัญชีที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอาหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการที่มีต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้อง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 5.63, S.D. = 7.19) ต่ำกว่าหลังเรียน โดยค่าเฉลี่ย (x ̅ = 6.75, S.D. = 8.94) (2) นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียน (x ̅= 3.79, S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมาก

Education is the key to helping humans in social to learn and develop necessary skills for living in society. Therefore, teaching and learning management focuses on learning from real experience, practice, thinking making and continuous pursuit knowledge. The objectives for this study are: (1) to develop learning achievement on accounting courses for food businesses using accounting principles applied in the food business of 2 year student major in food businesses and nutrition, Rajabhat Mahasarakham University by using simulation learning approach, and 2) to study satisfaction of 2 year student major in food businesses and nutrition on learning by using simulation learning approach. The data were collected by purposive sampling and the sample consisted of 1 class. Descriptive statistical analysis consists of percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results reveal that (1) the pre-test (x ̅= 5.63, S.D. = 7.19) of the 2 year student major in food businesses and nutrition had lower average than the post-test (x ̅= 6.75, S.D. = 8.94). Moreover, (2) the 2 year student major in food businesses and nutrition have satisfied with the teaching and learning by using management simulation learning approach. Overall mean after learning (x ̅= 3.79, S.D. = 0.53) was the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย