แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ กรณีศึกษา สวนจารุวรรณ |Approaches to Account Management and Organic Farm Business Success: A Case Study of Jaruwan Organic Farm

Main Article Content

ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย นุชจรินทร์ โลหะปาน สายนที วงศ์คำดี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำบัญชี และเทคนิคการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์จากผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างและทฤษฎีฐานรากในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และสืบค้นเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีแบบบัญชีครัวเรือนและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการบัญชีบริหารที่มุ่งเน้นการบริหารรายได้และควบคุมต้นทุน เพื่อให้กระแสเงินสดหมุนเวียนสุทธิให้เป็นบวกเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการบริหารรายได้ ได้แก่ การกำหนดราคาขาย การทำงบประมาณเงินรายได้การวิเคราะห์กระแสเงินสดรับหมุนเวียน การวิเคราะห์กระแสเงินสดรับหมุนเวียนและการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เทคนิคการควบคุมต้นทุน ได้แก่ การลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอก ลดปริมาณเงินลงทุนด้านการกู้ยืม ลดปริมาณเงินลงทุนจากการรวมตัวเป็นเครือข่าย และลดต้นทุนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งผลิต เทคนิคทางการบัญชีดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สามารถลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการขยายตลาดในอนาคต จนได้รับการยอมรับให้ได้รางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง


This research's single case study is a succeeded organic farming farmer as its academic purpose is to study bookkeeping and management accounting techniques of organic agriculture business. In-depth interview semi-structure and grounded theory are practiced as its research method. The research data was complemented by elements of observation and the collection of documents to ensure some element of triangulation. The research shows that this succeeded organic agribusiness farmer has utilized household accounting for his various management.  In detail, His accounting information is analyzed using management accounting techniques to revenue management and cost control and leads to continuous positive net cash flow.  The first part is the revenue management techniques such as pricing, budgeting, cash flow analysis, return on investment analysis. Another part is the cost control technique, including reducing outside purchasing cost, reducing the borrowing costs, reducing investment costs by network integration, reducing the management area cost to avoid a lack of liquidity. Moreover, this research found that farmer's unique organic accounting lead to market expansion and acknowledges from both government and private sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ห่านนิมิตกุลชัย, ขวัญชนก; โลหะปาน, นุชจรินทร์; วงศ์คำดี, สายนที. แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ กรณีศึกษา สวนจารุวรรณ |Approaches to Account Management and Organic Farm Business Success: A Case Study of Jaruwan Organic Farm. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 33-45, dec. 2018. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/3045>. Date accessed: 28 jan. 2023.
Section
บทความวิจัย