ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี กรณีศึกษา ผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Opinions of Bookkeepers on Accounting Professional Ethics: Case Study of Accountants in the Accounting Office in the District Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen

Authors

  • วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • เมชยา ท่าพิมาย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • สัญญา เนียมเปรม อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • จรรยา โตรอด อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดขอนแก่น, Ethics for Professional Accountants, Accountants in Khon Kaen Province.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี กรณีศึกษาผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปเป็นลำดับแรก รองลงมาเป็นด้านการรักษาความลับ ด้านความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านความโปร่งใสอิสระเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริต และด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการตามลำดับ หลักฐานชิงประจักษ์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแนวโน้มพฤติกรรมการทำงานของผู้ทำบัญชีในปัจจุบัน มุ่งเน้นการรักษามารยาท การทำงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นหลัก ก่อนการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ดังนั้นอาจนำผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติของผู้ทำบัญชีให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อถือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

The purpose of this research is to study the opinions of bookkeepers on accounting professional ethics. The population used in this study is an accountant in the accounting office in Mueang District, Khon Kaen Province. The samples were selected from convenient random sampling which consisted of 200 samples. The data were collected via questionnaires Descriptive statistics is the term given to the analysis of data that helps describe frequency, percentage, mean and standard deviation. The bookkeepers of the accounting office in Khon Kaen District have a high level of opinions regarding the accounting professional ethics. First, the bookkeeper attaches importance to professional ethics in responsibility to colleagues and the general ethics. Followed by a focus on confidentiality, knowledge of accounting and performance standards, transparency-independent- fair-honest, and being responsible to the clients, respectively. The evidence proves interesting information that the current behavioral tendencies of bookkeepers focus on being good manners at work and their colleagues. After that, focus on the responsibility towards their customers. Therefore, the results of this research may be used as a guideline to improve the practice of bookkeepers appropriately in order to gain trust with all relevant parties.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย