กลยุทธ์การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Management Strategy Green Hotels for Sustainable Tourism Development

Authors

  • อลิศรา ธรรมบุตร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, Green Hotel, Strategic Management, Sustainable Tourism

Abstract

บทความวิชาการนี้มุ่งหมายในการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดนโยบายมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ กลยุทธ์ในการจัดการ และแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นต้องครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการออกแบบโรงแรมที่ต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรและการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนารูปแบบธุรกิจโรงแรมกับการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานการปฏิบัติการจริงของธุรกิจโรงแรม และแนวทางในการบริหารกลยุทธ์การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมขั้นพื้นฐาน คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 2) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 4) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์และเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน โดยยึดหลักการพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็นและลดการก่อของเสีย (Reducing Over-Consumption and Waste) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม (Maintain Diversity)  มีการประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) และขยายฐานเศรษฐกิจในการพัฒนาท้องถิ่น (Supporting Local)  เพื่อการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Journal on Green Hotels Management Strategy for Sustainable Tourism Development. There are studies, Theories and Environment Policy measures related to Tourism and Hospitality, Strategic Management and guidelines for Sustainable Tourism. Green Service is a comprehensive such as hotel design, Energy-saving, Conservation of resources and Waste Management, Community, Public and Private sector agencies in society, culture and economics. Is a guideline to solve environmental management problems and hotel business development of Green Service. Which can be utilized appropriately in accordance with the actual operation and operation. Base components there are 4 events; 1) Strategic Analysis 2) Strategic Planning 3) Strategic Implementation 4) Strategic Control and Evaluation all events have relationships and Sustainable Tourism process as a base. Result is using Resource Sustainable, Reducing Over-Consumption and Waste, Maintain Diversity, Integrating Tourism into Planning and Supporting Local. In the future Green Service there are environmental friendly to Sustainable Tourism Development.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย