แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม|GUIDELINES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: A CASE OF THUNG BUA DAENG FLOATING MARKET AT NAKHON PATHOM PROVINCE

Main Article Content

ธันย์นิชา เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตลาดน้ำทุ่งบัวแดงในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธีซึ่งประกอบด้วยสามระยะ ระยะแรกใช้วิธีเชิงปริมาณโดยทำการสำรวจและแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำทุ่งบัวแดง สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่สองและสามใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อสำรวจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากตัวแทนภาครัฐ ชุมชน นักวิชาการ และนักท่องเที่ยว ผลการศึกษาระยะแรกพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อยู่ในระดับมากมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว และด้านการจัดการการท่องเที่ยว ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากคนในชุมชนมีการศึกษาน้อยและขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนผลการศึกษาในระยะที่ี่สองและสามพบว่า ประเด็นที่สำคัญสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ควรสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และคนในพื้นที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Article Details

How to Cite
เลิศนรเศรษฐ์, ธันย์นิชา เกียรติทับทิว. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม|GUIDELINES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: A CASE OF THUNG BUA DAENG FLOATING MARKET AT NAKHON PATHOM PROVINCE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 54-69, dec. 2020. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4246>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
บทความวิจัย