แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล|TRAINING GUIDELINES FOR OIL PALM SMALLHOLDERS IN SATUN PROVINCE

Main Article Content

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ พลากร สัตย์ซื่อ

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคมประชากรของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย และ 2) เสนอแนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนาตามธรรมชาติ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยจำนวน 387 ราย ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสานวิธี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยมีอายุค่อนข้างมาก เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยต้องการความรู้ในเรื่องพันธุ์ปาล์มน้ำมันและการใส่ปุ๋ยระดับมาก เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยต้องการการจัดอบรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้ประกอบการจัดอบรมที่เหมาะสมต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิทยาภินันท์, ปุรวิชญ์; สัตย์ซื่อ, พลากร. แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล|TRAINING GUIDELINES FOR OIL PALM SMALLHOLDERS IN SATUN PROVINCE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 30-52, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4475>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย