หนี้ครัวเรือนไทยกับแนวทางแก้ไขให้ยั่งยืน|THAI HOUSEHOLD DEBTS AND THE SUSTAINABLE SOLUTIONS

Main Article Content

ชนาภิวัฒน์ ขันทะ สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

Abstract

ภาวะหนี้สินครัวเรือนของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประชาชนกลับมีรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ที่ต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ในที่สุด ดังนั้น การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งในปัจจุบันพบว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และเป็นหนี้มากขึ้น แม้ภาครัฐจะออกมาตรการใดๆ มาเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินของครัวเรือน เช่น การแก้ไขปัญหาแหล่งเงินทุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ประสิทธิผลของมาตรการเหล่านั้นจะมีน้อยหากครัวเรือนยังคงขาดวินัยทางการเงิน จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ทางการเงินโดยเฉพาะการบริหารหนี้สินครัวเรือน ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การหนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมการยกตัวอย่างการแก้ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยหวังว่าบทความนี้จะสามารถเป็นแหล่งข้อมูลแก่ภาคครัวเรือนในการป้องกันวิกฤตหนี้สินและเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อครัวเรือนก่อนที่จะเข้าสู่วัฏจักรของการเป็นหนี้ได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ขันทะ, ชนาภิวัฒน์; ตั้งตรงไพโรจน์, สุภาค์พรรณ. หนี้ครัวเรือนไทยกับแนวทางแก้ไขให้ยั่งยืน|THAI HOUSEHOLD DEBTS AND THE SUSTAINABLE SOLUTIONS. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 131-145, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4487>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิชาการ