แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแก้วถัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม|SOCIAL MEDIA DEVELOPMENT GUIDELINES FOR MARKETING COMMUNICATION IN KAEW TAK’ FEMALE CAREER GROUP PRODUCTS IN NAKHON CHAI SI DISTRICT, NAKHON PATHO

Main Article Content

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ รุ่งทิวา ชุทอง ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ชาญวิทย์ อิสลาม พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค และเพื่อกำหนดแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีแก้วถัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กในการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีแก้วถัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  จำนวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุ 37-52 ปี) กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (อายุ 17-36 ปี) และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (อายุ 53-71 ปี) มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.10, 4.04, 3.96 ตามลำดับ และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์ด้านการออกแบบสื่อ ด้านเนื้อหาทางการตลาด และด้านการเข้าใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12, 4.03, 3.87 ตามลำดับ โดยด้านการออกแบบสื่อมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความสวยงามของเพจ ด้านเนื้อหาทางการตลาดมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องภาพและสีของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ส่วนด้านการเข้าใช้งานมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดการเพจและผู้ใช้งาน ผลการวิจัยนี้สามารถช่วยให้กลุ่มอาชีพทราบกลุ่มเป้าหมายหลักในสื่อสังคมออนไลน์ และปรับวิธีการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคนำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายมากขึ้น  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรพงศ์พัชร์, ณฐาพัชร์ et al. แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแก้วถัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม|SOCIAL MEDIA DEVELOPMENT GUIDELINES FOR MARKETING COMMUNICATION IN KAEW TAK’ FEMALE CAREER GROUP PRODUCTS IN NAKHON CHAI SI DISTRICT, NAKHON PATHO. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 53-67, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4489>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย