การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มทอเสื่อกก อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ|MARKET POTENTIAL DEVELOPMENT BASED ON THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY: WOVEN REED MAT COMMUNITY IN SILA LAT DISTRICT, SISAKET PROVINCE

Main Article Content

พรศิริ วิรุณพันธ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับองค์ความรู้ทางผู้ประกอบการของกลุ่มอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี เช่น เครื่องมือในการวิจัยทั้งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากตัวแทนกลุ่มอาชีพจำนวน 7 คน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ของกลุ่มอาชีพ และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 77 คน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของทางกลุ่มมี 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและความรู้ ด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นด้านการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม และด้านวัฒนธรรม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x ̅=4.07) รองลงมาคือด้านการสร้างสรรค์งาน (x ̅=3.97) ด้านการศึกษาและความรู้ (x ̅=3.94) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (x ̅=3.93) และด้านการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม (x ̅=3.89) ตามลำดับ นอกจากนี้องค์ความรู้ทั้ง 5 ด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพโดยช่วยให้กลุ่มอาชีพมีแหล่งกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดราคาขายที่สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้มากขึ้น และการส่งเสริมการตลาดที่ทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิรุณพันธ์, พรศิริ. การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มทอเสื่อกก อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ|MARKET POTENTIAL DEVELOPMENT BASED ON THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY: WOVEN REED MAT COMMUNITY IN SILA LAT DISTRICT, SISAKET PROVINCE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 15-29, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4512>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย