พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว เชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี|TOURIST BEHAVIOR AND TOURIST OPINIONS TOWARDS ARTS TOURISM ON CREATIVE TOURISM CONCEPT OF RATCHABURI PROVINCE

Main Article Content

พงศ์กฤต นันทนากรณ์ อธิป จันทร์สุริย์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 4) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์กับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี จำนวน 400 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีลักษณะการเดินทางกับกลุ่มเพื่อน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม/มีชื่อเสียง มีการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ต่ำกว่า 1,000 บาท 2) ด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และ 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.001 4) ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว พบว่า แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.001 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรีต่อไป

Article Details

How to Cite
นันทนากรณ์, พงศ์กฤต; จันทร์สุริย์, อธิป. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว เชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี|TOURIST BEHAVIOR AND TOURIST OPINIONS TOWARDS ARTS TOURISM ON CREATIVE TOURISM CONCEPT OF RATCHABURI PROVINCE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 102-112, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4531>. Date accessed: 27 sep. 2021.
Section
บทความวิจัย