กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศ กรณีศึกษา ผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร|MARKETING STRATEGIES FOR THE PROCESSED SWEET POTATO PRODUCTS: CASE STUDIES OF CONSUMERS IN MUANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE

Authors

  • กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล
  • สุดารัตน์ อันสนั่น
  • เพ็ญจมาศ รูปคม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก มันเทศ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศ และ (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศผู้บริโภค ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้บริโภคที่เป็นประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบด้วยวิธี t-test F-test และ LSD ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.38) โดยความคิดเห็นในแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅ = 4.42) ด้านราคา (x ̅ = 4.38) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x ̅ = 4.36) และด้านช่องทางการตลาด (x ̅ = 4.34) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการเลือกช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และปริมาณการซื้อต่อครั้งของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยที่ได้ผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นตัวอย่างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์แครกเกอร์มันเทศเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย