ผลกระทบของการสอบบัญชีต่อการตกแต่งกำไรผ่านรายการค้าจริง|THE EFFECT OF AUDITING ON REAL EARNINGS MANAGEMENT

Main Article Content

รสจรินทร์ กุลศรีสอน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการสอบบัญชีโดยให้ความสนใจที่ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีที่มีต่อการตกแต่งกำไรผ่านรายการค้าจริงซึ่งวัดจากความผิดปกติของรายการค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560 และทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคเชิงปริมาณแบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่ากิจการที่ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่นั้นมีระดับความผิดปกติของรายการค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริหารต่ำกว่ากิจการที่ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมทางบัญชีซึ่งเสนอว่าการใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์นั้นช่วยลดแรงจูงใจในการตกแต่งกำไร อย่างไรก็ดีผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่าเมื่อรูปแบบการตกแต่งกำไรผ่านรายการค้าจริงเปลี่ยนไปเป็นการตกแต่งกำไรผ่านรายการขายและการผลิต ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีกลับไม่ได้มีผลกระทบต่อรูปแบบการตกแต่งกำไรผ่านรายการค้าจริงที่เป็นทางเลือกเหล่านั้น หลักฐานการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลไกการกำกับดูแลรูปแบบเดียวไม่สามารถลดแรงจูงใจในการตกแต่งกำไรในทุกรูปแบบได้ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานกำกับดูแลในการพิจารณาออกกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับการตกแต่งกำไรในแต่ละรูปแบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กุลศรีสอน, รสจรินทร์. ผลกระทบของการสอบบัญชีต่อการตกแต่งกำไรผ่านรายการค้าจริง|THE EFFECT OF AUDITING ON REAL EARNINGS MANAGEMENT. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 1-18, dec. 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4771>. Date accessed: 28 may 2022.
Section
บทความวิจัย