About the JMSKU

วัตถุประสงค์
           1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
           2) เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
           วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Management Sciences Kasetsart University) เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ครอบคลุมงานวิชาการทางด้านการจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ธุรกิจ

ลักษณะของบทความที่จะรับ
           1) บทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาทางด้านการจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ธุรกิจ บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
           2) ต้นฉบับงานสามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ

กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ
           1) 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน            (เผยแพร่เดือน มิถุนายน)
           2) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม          (เผยแพร่เดือน ธันวาคม)

ประเภทของบทความที่จะรับ
           1) บทความวิชาการ (Academic Article)
           2) บทความวิจัย (Research Article)