วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022)

           วารสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์โดยมีเนื้อหาทางด้านสาขาบริหารธุรกิจของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยเขียนเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการฉบับนี้ เข้าสู่มาตรฐานของคุณภาพผลงานวิชาการ รวมถึงเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI ในลำดับต่อไป
              สำหรับเนื้อหาสาระในวารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาคุณค่าทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ ประกอบด้วย บทความวิจัย 6 เรื่อง ได้แก่ 1) ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 2) การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อสนับสนุนแนวคิด Green Logistics: กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด   3) การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขาออกของบัตรกำนัลภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด 4) Errors and Causes in English Spelling Writing of Thai University Students     5) อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 6) ผลของภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี
              คณะผู้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอ่านและให้คำแนะนำต่อบทความแต่ละฉบับ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจและส่งบทความเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์  ในฉบับต่อไป โดยสามารถเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสารวิทยาการจัดการที่เว็บไซต์ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/Guidelines แล้วจัดส่งมายังกองบรรณาธิการ และในโอกาสนี้ ทางคณะผู้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคำติชมต่างๆ ไปปรับปรุงคุณภาพของวารสารวิทยาการจัดการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
------------------------------------------------------------------------------------------
*บทความทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/1 บทความ (Double-Blind Peer Review)
*บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำวารสาร และไม่ใช่ความรับผิดชอบใดๆ ของกองบรรณาธิการและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ แต่ขอให้อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022)

             วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2 นี้ ยังคงไว้ด้วยการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาหลากหลายทางด้านสาขาบริหารธุรกิจของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป  ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยบทความได้ผ่านการกลั่นกรอง ทั้งด้านเนื้อหาและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกองบรรณาธิการอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ถึง 3 ท่าน เพื่อให้ได้บทความที่มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด
              สำหรับเนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้พิจารณาคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพส่งตรงถึงท่าน ประกอบด้วย บทความวิจัย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระงานกับ ความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทยานยนต์แห่งหนึ่ง 3) คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ Disney+ Hotstar ของผู้บริโภค Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 4) ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5) การวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินงานเพื่อการบริหารการคลังอย่างยั่งยืนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และบทความวิชาการ 1 เรื่อง ได้แก่ บทบาทของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในแบบจำลองสมการโครงสร้าง
              กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนวารสารฯนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาประเมินและให้คำแนะนำต่อบทความแต่ละฉบับ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ พร้อมกันนี้ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป โดยสามารถเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบของวารสารฯ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/
            ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านบทความ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ  การสนับสนุนจากท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำติชมรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและผลักดันวารสารฯ มีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI ต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------
*บทความทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/1 บทความ (Double-Blind Peer Review)
*บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำวารสาร และไม่ใช่ความรับผิดชอบใดๆ ของกองบรรณาธิการและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ แต่ขอให้อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2023)

           วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก้าวมาสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 แล้ว แน่นอนว่าวารสารฉบับนี้ยังคงไว้ด้วยการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาหลากหลายทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยบทความได้ผ่านการกลั่นกรองทั้งด้านเนื้อหาและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกองบรรณาธิการอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้รับการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง 3 ท่าน เพื่อให้ได้บทความที่มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด   


              กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารฯ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาประเมินและให้คำแนะนำต่อบทความแต่ละฉบับ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ พร้อมกันนี้ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป โดยสามารถศึกษารูปแบบต้นฉบับ และเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/


              ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านบทความ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำติชมรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและผลักดันวารสารฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI ต่อไป

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023)

           วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก้าวมาสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 แล้ว แน่นอนว่าวารสารฉบับนี้ยังคงไว้ด้วยการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาหลากหลายทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยบทความได้ผ่านการกลั่นกรองทั้งด้านเนื้อหาและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกองบรรณาธิการอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้รับการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง 3 ท่าน เพื่อให้ได้บทความที่มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด   


              กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารฯ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาประเมินและให้คำแนะนำต่อบทความแต่ละฉบับ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ พร้อมกันนี้ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป โดยสามารถศึกษารูปแบบต้นฉบับ และเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/


              ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านบทความ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำติชมรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและผลักดันวารสารฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน TCI ต่อไป