ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ผู้รับผิดชอบหลัก

สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0844383990

ฝ่ายสนับสนุน

ชวณัฐ ปัญญาสิม
โทรศัพท์ 0982922262