บรรณาธิการ

รศ.อำนาจ ธีระวนิช                บรรณาธิการ

อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ บรรณาธิการบริหาร

 กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการกลั่นกรองภายใน

 1. ผศ.ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
 2. ดร.จารุเจต ตั้งสุข
 3. ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
 4. ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 5. ดร.จุมพฏ บริราช
 6. ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 7. ดร.ชุติมา โล่งจิตร
 8. ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล
 9. อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 10. ผศ.ดร.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
 11. ผศ.นิตยา โหราเรือง
 12. ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
 13. ผศ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต
 14. ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
 15. ผศ.ปิยะดา โล
 16. ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
 17. ผศ.พรทิวา วิจิตรโกเมน
 18. ผศ.ดร.พรพรหม พรหมเพศ
 19. ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
 20. ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
 21. ผศ.พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์
 22. ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 23. ผศ.รัชรินทร์ กุลชาติ
 24. ผศ.ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
 25. ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 26. ผศ.ดร.ศิรินุช อินละคร
 27. ดร.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
 28. ดร.ศุภาภาส คำโตนด
 29. ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารพัด
 30. ดร.สิตาภา บัวเกษ
 31. ผศ.ดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์
 32. ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
 33. ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา
 34. ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค
 35. รศ.อำนาจ ธีระวนิช
 36. Mary Grace C.Ulatan

 คณะกองบรรณาธิการ

 1. อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
 2. ผศ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
 3. ผศ.ดร.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
 4. ผศ.ดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์
 5. นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
 6. Mary Grace C.Ulatan
 7. นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์