วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Management Sciences Kasetsart University) เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ครอบคลุมงานวิชาการทางด้านการจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ธุรกิจม จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ดังนี้

            ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน            (เผยแพร่เดือน มิถุนายน)

            ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม          (เผยแพร่เดือน ธันวาคม)

ประเภทของบทความที่จะรับ

  1. บทความวิชาการ (Academic Article)
  2. บทความวิจัย (Research Article