วารสารดินและปุ๋ยเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม) ของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ตีพิมพ์และเผยแพร่วิชาการดินและปุ๋ย (รวมทั้งเสนอข่าวในวงการวิทยาศาสตร์ทางดินและปุ๋ย) โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาการกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติแล้ว

ISSN 0857-2399

Vol 38 No 1-4 (2559): มกราคม-ธันวาคม 2559

Published: 2021-06-18

ประเทศไทย 4.0 กับอนาคตเกษตรไทย

ประสาท เกศวพิทักษ์

23-31

View All Issues