วารสารดินและปุ๋ยเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม) ของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ตีพิมพ์และเผยแพร่วิชาการดินและปุ๋ย (รวมทั้งเสนอข่าวในวงการวิทยาศาสตร์ทางดินและปุ๋ย) โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาการกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติแล้ว

ISSN 0857-2399

Vol. 43 No. 1 (2564): มกราคม-ธันวาคม 2564

Published: 2022-09-21

การแปลความหมายสีดินเบื้องต้น

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

4-9

รอบรู้วงการดินและปุ๋ย

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

43-45

View All Issues