วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (JEHDS) เป็นวารสารวิชาการอิเล็คทรอนิคของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา และการพัฒนามนุษย์และชุมชน

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic e-journal organized by Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to education and human development

 

Print ISSN: 2539-7249

Online ISSN: 2697-4061

 

Vol 4 No 1 (2020): January-June

Published: 2020-04-15

The Effect of Gamification Teaching on Learning Outcomes and Satisfaction in the Electrical Energy Topic

อลีนา จันทมาตร, ปราณนิชา ภิวันแก้ว, ศิริพร ว่องไววิริยกิจ, นิภาภรณ์ คงบางพระ

20-27

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19|Readiness to Implement Online Learning Management under the Covid-19 Pandemics

วิทัศน์ ฝักเจริญผล, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, พินดา วราสุนันท์, กุลธิดา นุกูลธรรม, สุมิตร สุวรรณ, สินีนุช สุวรรณาภิชาติ, กิติศาอร เหล่าเหมณี

44-61

View All Issues